Verantwoording

Ieder jaar publiceren we een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag laten we zien wat we in dat jaar hebben gedaan om onze doelstellingen te bereiken. De jaarrekening is onze financiële verantwoording.

Op deze pagina kunt u de jaarverslagen, jaarrekeningen en verantwoordingsverslagen van de diverse jaren downloaden.

Visitatie 2013-2016

In de Aedescode is opgenomen dat alle aangesloten woningcorporaties zich eens in de vier jaar laten visiteren. Onze eerste maatschappelijke visitatie beslaat de periode (medio-) 2013-2016 en is uitgevoerd door onafhankelijk visitatiebureau Raeflex. De visitatie brengt onze maatschappelijk prestaties in beeld en geeft aan waar onze verbeterkansen liggen. Hierbij is rekening gehouden met onze ambities, onze belanghebbenden en financiële mogelijkheden. Ook is beoordeeld hoe de besturing van onze organisatie en het intern toezicht is geregeld. Raeflex heeft hiervoor gesproken met de huurdersraad, gemeenten, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en andere belanghebbenden.

Lees het visitatierapport