Verantwoording

Ieder jaar publiceren we een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag laten we zien wat we in dat jaar hebben gedaan om onze doelstellingen te bereiken. De jaarrekening is onze financiële verantwoording.

Op deze pagina kunt u de jaarverslagen, jaarrekeningen en verantwoordingsverslagen van de diverse jaren downloaden.

Visitatie 2017-2020

In de Aedescode is opgenomen dat alle aangesloten woningcorporaties zich eens in de vier jaar laten visiteren. Onze tweede maatschappelijke visitatie gaat over de periode 2017-2020 en is uitgevoerd door onafhankelijk visitatiebureau Raeflex. De visitatie brengt onze maatschappelijke prestaties in beeld en geeft aan waar onze verbeterkansen liggen. Hierbij wordt rekening gehouden met onze ambities, onze belanghebbenden en financiële mogelijkheden. Ook wordt beoordeeld hoe de besturing van onze organisatie en het intern toezicht is geregeld. Raeflex voert hiervoor gesprekken met de huurdersraad, gemeenten, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en andere belanghebbenden. Het visitatierapport 2017-2020 leest u hier.