Structuur en verantwoording

Wij staan voor eerlijk en open, zeker als het gaat om de manier waarop we onze gedragscodes en toezicht - onze governance - hebben ingericht. Hoe wij Vestia besturen en wat de rol is van onze interne toezichthouders staat in verschillende governancecodes, statuten en reglementen.

Wie doet wat?

Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit twee personen: Arjan Schakenbos (voorzitter) en Richard Feenstra. Zij zijn belast met het besturen van Vestia en verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van Vestia.
Overzicht nevenactiviteiten raad van bestuur
Beloningskader en beloning raad van bestuur

Raad van commissarissen

Een efficiënt, integer, eerlijk en open bestuur vinden we belangrijk. Doet het bestuur wat zij moet doen en doet zij dit op de juiste manier. De taak van de raad van commissarissen is om het bestuur hierop te controleren en te adviseren. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de werking van onze interne controle en ons risicomanagement.
Meer over de raad van commissarissen

Bedrijfsonderdelen

Onze organisatie is opgebouwd uit vier verschillende directies. Elk met een eigen taakgebied en directeur.
Meer over de bedrijfsonderdelen

Toezicht

Intern houdt de raad van commissarissen toezicht op de werkzaamheden van het bestuur. Daarnaast is er extern toezicht vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd door de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Meer over toezicht

Verantwoording

Ieder jaar publiceren we een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag laten we zien wat we in dat jaar hebben gedaan om onze doelstellingen te bereiken. De jaarrekening is onze financiële verantwoording. Daarnaast worden wij volgens de Aedescode iedere vier jaar gevisiteerd. Ook het visitatierapport kunt u inzien.
Meer over verantwoording

Meer weten?

Vergoeding raad van bestuur

Wij hanteren voor de beloning van de raad van bestuur de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT).
Meer over de vergoeding raad van bestuur

Samenwerking

Om onze doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting te realiseren werken we samen met verschillende organisaties en instanties.
Meer over samenwerking