Op 10 oktober 2019 diende Vestia een herijkt verbeterplan in bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het plan beschrijft wat Vestia, gezien de lengte van haar financiële polsstok, kan doen maar ook welke opgaven zij niet aankan.

Vestia zette de afgelopen jaren forse stappen naar financieel herstel en voldoet naar verwachting eind 2021 aan de financiële ratio's van de sector. Daarom is een aanvraag van een tweede saneringsbijdrage nu niet aan de orde. Maar door de te grote leningenportefeuille, de te hoge rentelasten en de onzekerheden in het verbeterplan is een tweede saneringsbijdrage eind 2021 niet uitgesloten. Het verbeterplan geeft inzicht in de complexiteit van wel voldoen aan de financiële ratio's, maar niet volkshuisvestelijk gezond zijn en vooral wat de gevolgen daarvan zijn.

Onvoldoende ruimte voor verduurzaming en herstructurering
Het herijkt verbeterplan biedt meer ruimte om in Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer - in lijn met het regionaal beleid - meer woningen beschikbaar te houden voor mensen met recht op huurtoeslag. Ook is het onderhoudsbudget verhoogd.
Tegelijkertijd kan Vestia door de hoge rentelasten onvoldoende bijdragen aan wat volkshuisvestelijk noodzakelijk is. De rentelasten zijn namelijk veel hoger dan die van collega-corporaties. Dit heeft als nadelige consequentie dat Vestia de voorraad sociale huurwoningen niet op peil kan houden in de zogenaamde maatwerkgemeenten (Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas). Ook kan Vestia minimaal inzetten op verduurzaming en een aantal toekomstige herstructureringsprojecten - passende in de woonvisies van Rotterdam, Den Haag en Delft - niet betalen. Vestia vraagt collega-corporaties de opgaven over te nemen en zoekt andere manieren van financiering voor de betreffende herstructureringsprojecten, zoals projectsteun of overname door corporaties.

Structurele oplossing noodzakelijk
Met het herijkt verbeterplan stelde Vestia een strategische agenda op om te komen tot een situatie waarin de volkshuisvestelijke opgave wel kan worden uitgevoerd. Daarbij wordt gedacht aan bovengenoemde overname van of alternatieve financiering voor nieuwe herstructureringsprojecten. Ook de verkoop van 10.000 woningen is van groot belang. Er moet een structurele oplossing komen voor de omvangrijke leningenportefeuille en de hoge rentelasten. Bestuursvoorzitter Arjan Schakenbos: "We zouden heel graag meer doen aan de verduurzaming van woningen en herstructurering van aandachtswijken in onze kerngemeenten. We zitten al jaren tegen de grenzen aan van wat volkshuisvestelijk nog verantwoord is en de limiet is nu bereikt. We zetten alles op alles om te voorkomen dat we straks, na 10 jaar saneren, nog steeds onze volkshuisvestelijke taken niet genoeg kunnen uitvoeren. Daar moet een oplossing voor komen."

Volkshuisvestelijke noodzaak versus financiële draagkracht
In 2011 kwam Vestia in grote financiële problemen door het derivatendebacle. In 2012 werd saneringssteun verleend en is Vestia aangemerkt als saneringscorporatie met verscherpt toezicht. Vestia heeft er alles aan gedaan om zowel financieel al volkshuisvestelijk uit de problemen te komen. De afgelopen jaren is de financiële positie aanzienlijk verbeterd door verkoop van vastgoed, aflossen van leningen, huurverhogingen en besparingen op bedrijfslasten. Toch was eind 2018 nog sprake van hoge schulden en een te hoge rentelast. Het lijkt niet mogelijk eind 2021 - wanneer de saneringsperiode afloopt - zodanig hersteld te zijn, dat de volkshuisvestelijke opgave kan worden waargemaakt. Vestia onderzocht wat volkshuisvestelijk noodzakelijk is en welk deel daarvan zij financieel kan dragen. Dit leidde tot het herijkt verbeterplan dat ter goedkeuring is voorgelegd aan WSW.

Over Vestia
Vestia is een grootstedelijke woningcorporatie en verhuurt, verkoopt en beheert ruim 65.000 woningen en ander vastgoed, zoals bedrijfspanden, zorgvastgoed en parkeerplaatsen. Het grootste deel ligt in Vestia's kerngemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer. Ruim 700 medewerkers zetten zich in voor een goede woning in een prettige buurt, voor huishoudens met een laag (midden)inkomen en/of een kwetsbare positie. Vestia staat hiermee voor: tevreden huurders, in een eerlijke stad, nu en in de toekomst.

Lees de samenvatting van het herijkt verbeterplan